OMSTILLING OG ENDRING

Hvorfor

Når en etablert enhet (organisasjon / virksomhet / bedrift) utsettes for endringer som påvirker dens indre liv og daglige virke, vil ansatte utsettes for et uforberedt press de ikke er skolerte for å takle eller har forutsetninger for å møte på en konstruktiv måte.

Innsikt og nye erfaringer vil ofte være nøkkelord for vellykket prosess.

 

Hva

En bedriftsintern prosess er typisk for en enhet (organisasjon / virksomhet / bedrift) som står foran krevende endringer. Dette kan være godt planlagte prosesser og hendelser som oppstår mer akutt (ad-hoc). I begge tilfeller vil enheten «rokkes» på en måte som den ikke i utgangspunktet er rustet for.

 

Kundegevinst

Bedriften (enheten) og medarbeiderne vil ofte oppleve klargjøring, sortering, vilje og mulighet til endring, større trygghet og kreativitet, større eierskap til egne roller og bedriftens strategiske mål, organisasjonsforankrede endringer som vil vare, tydelighet, synlighet og glede hos ansatte, særlig ledere, som ønsker og ser verdien av å delegere og bruke kompetanse på tvers.

I utgangspunktet er organisasjonen skrudd sammen for å takle og operere for det daglige, for hverdagsdriften. Den er ikke rustet til å håndtere det ekstraordinære.

Bedriften (organisasjonen) rustes til sammen å bidra til verdiskaping gjennom lagspill og felles kulturutvikling (kulturbygging, kulturskaping, kulturdefinering, felles kulturforståelse, kulturpraktisering).

Innsikt og kunnskap om kommunikasjon, relasjoner, team, eget reaksjons- og handlingsmønster, vil erfaringsmessig gi virksomheten en mer samstemt, fleksibel og trygg organisasjon.

Trivsel, kunnskap og eierskap gir ofte lavere sykefravær og større lojalitet. Medarbeiderne ønsker å bli i organisasjonen, fremfor å slutte. 

Virksomheten får medarbeidere som forstår og som jobber i samme retning, slik at strategiske mål kan oppnås. Forståelse og tilhørighet skaper ofte trygghet og kreativitet.

Hele 7 av 10 endringsprosesser har ikke virkning eller verdi etter 2 år. Derfor tror vi på langsiktig oppfølging og langsgående prosesser som gir ny kunnskap, ny innsikt og ny erkjennelse. Dette ender opp i ny kompetanse og nye mønstre hos den enkelte medarbeider (på alle nivåer i en organisasjon).

Vi jobber med team i linje og matrise slik at ledere og medarbeidere prioriterer samme strategiske mål, gjennom sine ulike oppgaver.

I prosesser som går over tid, vil det ofte være mest nyttig å bruke både teamutvikling og individuell coaching. Vår erfaring er at utvikling er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i virksomhetens og den enkeltes ståsted og et ønske om forbedring.

 

Hvem

Eksempel på organisasjoner som vil ha nytte og glede av ekstern bistand, kan være;

·       Der to eller flere organisasjoner slår seg sammen (fusjon).

·       Der en organisasjon må si opp mange ansatte.

·       Der toppledelsen ønsker å implementere en ny og omfattende strategi.

·       Der organisasjonen skal tilknytte seg eller etablere avdeling / kontor i utlandet.

·       Der en organisasjon skal dele seg opp i to eller flere enheter (fisjon).

·       Der en organisasjon skal ansette mange nye medarbeidere samtidig eller over veldig kort tid.

 

Hvordan

Ekstern bidragsyter kommer inn som en medspiller, utfordrer og sparringspartner med innsikt i og erfaring med mennesker, organisasjon og endringer. Vi ser helhetsbildet og er ikke farget av organisasjonens kultur, rutiner, sedvaner eller historie.

 

Når

Det vil ofte være mest hensiktmessig og nyttig samarbeidet kommer i gang så tidlig som mulig, og helst i forkant av oppstart for selve endringsprosessen.

 

Pris

Pris avhenger av lengde og innhold på prosessen. Vi vil alltid ha grundig kartleggingssamtaler med ledelsen for å avsjekke nå-ståsted, hva endringen består i, hva man ønsker å oppnå, hvilken gevinst som ligger i måloppnåelsen og avdekke evt. andre ting som kan påvirke prosessen.​​​​​​

 

Ta kontakt i dag

Required
Required
Required