Lyder som en and. Går som en and. Er en and.

Nei, en coach er ikke en and, men du skal kunne kjenne igjen en profesjonell coach. Så hva er kjennetegnene?

Profesjonell coaching handler om å ta utgangspunkt i kundens nå-situasjon og jobbe konstruktivt, fremtidsrettet, faglig, kreativt og på kundens arena. Det handler om å stille de åpne spørsmålene som gjør at kunden jobber med det som er viktig for kunden der og da.

En profesjonell coach bidrar til at kunden holder oppmerksomhet på det som er viktig for å nå mål og å gjøre de tiltak og handlinger som skal til i et økologisk samspill med andre. Coaching handler om at kunden finner løsninger i egne ressurser.

I profesjonell coaching jobber vi med mestring og strategier, modeller og endringer, verktøy og handlingsmønstre, grunnleggende verdier og språk, lytting og tilstedeværelse. En profesjonell coach har alltid et grunnleggende etisk rammeverk som gir trygghet for kunden. Rammeverket er også en trygghet for coachen, som via de etiske retningslinjene har en guide på hvordan manøvrere i ulike og krevende situasjoner.

En profesjonell coach bruker kjernekompetanser aktivt for kundens beste gjennom hele prosessen. Den profesjonelle coachen kan gå ut og inn av sin egen coachposisjon (viktig med rolleavklaring underveis) ved behov og vil følge kunden gjennom hele denne prosessen. Den profesjonelle coachen vil alltid være aktiv med hensyn til å lage en tydelig og dekkende kontrakt med kunden.

Min erfaring er at utvikling er en kontinuerlig langsgående prosess med utgangspunkt i kundens (virksomhetens eller enkeltpersons) ståsted.

It´s not going to be easy. It´s going to be worth it.

Profesjonell coaching krever innsikt i moderne psykologi og kunnskap om hjernens samspill med kroppen, og hvordan hjerne og kropp påvirkes av våre omgivelser (økologien).

Samspill, forståelse, innsikt og service på tvers i organisasjoner kan skape tilfredse kunder og en organisasjon som drar sammen mot strategiske mål.

Som profesjonell coach tror jeg på;

 • Mulighet for endring hos enkeltmennesker.
 • At endring hos ledere kan gi positive ringvirkninger, både oppover, nedover og sideveis i organisasjonen.
 • At kunnskap er bidragsyter til positive utvikling og gir videreutvikling til kompetanse.
 • At øvelse på nye ferdigheter gir verktøy for positive utvikling.
 • Aktivt valgt bevegelse mot et konkret og definer mål.

Som profesjonell coach er jeg trygg på at gevinst ikke nødvendigvis er det samme som verdi. Selv om man føler man har vunnet, er ikke det det sammen som om man opplever at noe har verdi. En nyttig refleksjonsøvelse kan være å ta for seg verdi vs. Gevinst og sette det i en meningsfylt kontekst.

Som profesjonell coach har jeg erfart at tidsstyring og prioriteringer (tidsprioritering) kan oppleves som utfordrende for en leder, en medarbeider, en virksomhet.

Hvem kan ha nytte av en profesjonell coach? Det enkle svaret er; alle.

Alle som ønsker endring og utvikling. Alle som ønsker å bevege seg fra et sted (nå-sted) til et fremtidig sted (nå mål). Alle som er villig til å jobbe og utfordre seg selv på egne verdier, handlingsmønstre, overbevisninger, vaner, forutinntattheter. Det passer for alle som ønsker å bli bedre på noe de allerede mestrer.

Coaching vil ikke løse dine problemer; 

coaching vil hjelpe deg til å bli den personen 

du trenger å være for at du skal løse dine problemer selv.

 

Det finnes mange ulike coachutdanninger, både i Norge og i resten av verden. Felles for de beste opplæringsprogrammene er at de kombinerer teoretisk dybdekunnskap med mye variert og målrettet praktisk trening. De aller beste programmene går over tid, slik at innlæringsprosessene kan modnes over tid. Dette gir coachen mulighet til å reflektere og øve – deretter repetere. Dette skaper over tid den profesjonelle coachen.

Hva skal en profesjonell coach mestre?

 • Skape tillitt mellom kunde og seg selv.
 • Gi anerkjennelse og skape ro.
 • Lytte utover ordene som sies (på flere nivåer).
 • Holde fokus på prosessen fremover.
 • Opptre etisk og uavhengig, ydmyk og fokusert.
 • Stille utfordrende og åpne spørsmål.
 • Kjenne eget inkompetansenivå og avslutte coachprosessen hvis behov.
 • Observerer forsiktig og å gi konstruktiv tilbakemelding.
 • Tilby støtte og engasjement (er objektiv og ikke-dømmende).

Hvorfor er det viktig å velge en sertifisert og profesjonell coach?

En profesjonell coachorganisasjon utvikler coaching, slik at coaching blir en integrert del av samfunnet. Medlemmene leder denne reisen ved å representere den høyeste kvaliteten i profesjonell coaching. En sertifisert profesjonell coach vil alltid ha etikk og kjernekompetanser som retningsgivere i sin praksis. En sertifisert profesjonell coach må med jevne mellomrom re-sertifisere seg for vedlikehold av egen kompetanse.

Et nyttig spørsmål man kan stille seg er;

Hva vil være annerledes for meg når jeg når målet jeg har konkretisert?